Thiết Kế Poster & Sách ảnh

Lên ý tưởng thiết kế poster theo nội dung kịch bản và yêu cầu của Đạo Diễn…

POSTER IDECAF (5)

POSTER - GUOM LAC GIUA RUNG HOA 4

POSTER IDECAF (1)

POSTER IDECAF (2)

POSTER - CAI DEP DE BEO CAI NET

POSTER - MO GIAC TINH TINH

Nội dung bản quyền